Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę

Budujemy dom

Jeszcze do niedawna każdy, kto chciał wybudować dom na swojej działce liczył się z tym, że zanim do tego dojdzie będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę (PnB). Obecnie nie w każdym przypadku pozwolenie będzie konieczne i można wybrać zależnie od sytuacji, czy chcemy PnB czy wystarczy nam zgłoszenie. Przy zgłoszeniu budowy domu, jeśli wszystkie dokumenty są kompletne, a organ nie wniesie sprzeciwu, po 30 dniach możemy zacząć budowę. W przypadku PnB organ ma 65 dni, aby wydać decyzję, jeśli jakieś okoliczności nie zawieszą tego terminu.

Co to jest pozwolenie na budowę?

Zgodnie z Prawem budowlanym PnB jest to decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie oraz prowadzenie budowy. Jest też częścią dokumentacji budowlanej wraz z projektem, dziennikiem budowy, protokołami odbioru robót odpowiednimi rysunkami oraz operatami geodezyjnymi.

Kiedy pozwolenie na budowę jest konieczne?

 • Ustawa Pr. bud. w art. 29 szczegółowo określa sytuacje, w których PnB nie jest konieczne. We wszystkich innych wypadkach będziemy musieli się zmierzyć z kompletowaniem dokumentów koniecznych w procesie uzyskiwania decyzji zezwalającej na budowę. Wykaz ustawowy jest dosyć długi i przekracza zakres niniejszego opracowania, a najbardziej przydatne z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego to:
 1. budowa domu jednorodzinnego (jeśli obszar oddziaływania w całości mieści się na działce, więcej)
 2. budowa wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych o powierzchni nie większej niż 35 m2, przy czym na każde 500 m2 działki przypadać mogą dwa takie obiekty (garaże, oranżerie, altany, ogrody zimowe, ganki)
 3. budowa parterowego domku letniskowego, czyli budynku służącego do okresowego wypoczynku, jeśli działka, na której chcemy go wybudować ma powierzchnię min.    500 m2
 4. budowa wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, więcej
 5. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę oraz szamba o poj. do 10 m3
 6. budowa altan działkowych, miejsc postojowych do 10 stanowisk, zjazdów z dróg, ogrodzeń
 7. budowa basenów i oczek wodnych do 50 m2
 8. przebudowa i remont powyższych obiektów.

Wiele z wymienionych wyżej będzie wymagała zgłoszenia.

 • Pozwolenia na budowę może też wymagać budowa objęta obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

1)   zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

2)   pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, np. docieplenie zabytkowego budynku niszcząc tym samym fakturę elewacji,

3)   pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

4)   wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich, np. budowa muru, który ograniczałby dostęp do światła.

Jednak należy zauważyć, że w tych sytuacjach PnB nie jest obligatoryjnie wymagane i zależy od indywidualnych ustaleń właściwego organu.

 • PnB będzie również konieczne w sytuacji, gdy wymagane jest przeprowadzenie jednego postępowań środowiskowych, jeśli działka znajduje się na terenie objętym ochroną przyrody

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę składa inwestor lub jego pełnomocnik dołączając do wniosku:

1 . 4 egzemplarze projektu budowlanego. Projekt budowlany gotowy do złożenia w urzędzie powinien zawierać niezbędną dokumentację, a mianowicie:

 • wyrys z mapy ewidencji gruntów
 • projekt zagospodarowania działki wykonany przez uprawnionego projektanta sporządzony na aktualnej mapie określający granice działki, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich
 •  projekt architektoniczno-budowlany
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu
 • stosownie do potrzeb — w przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą,
 • jeśli potrzebne, wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3. Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.

4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeśli jest wymagana. Gdy dla danego terenu uchwalony został miejscowy plan zagospodarowania terenu, to nie trzeba posiadać dodatkowych dokumentów.

WAŻNE!Nie ma już obowiązku składania oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych.

Czas oczekiwania na pozwolenie na budowę

Ustawowo organ ma 65 dni, aby wydać decyzję zezwalającą na budowę, jednak wszelkie wezwania do uzupełnienia braków, dodatkowe zgody i konieczne postępowania zawieszają bieg tego terminu i może się on znacząco wydłużyć.

Ważność pozwolenia na budowę

PnB ważne jest 3 lata o daty wydania decyzji. W tym czasie należy rozpocząć budowę i ją kontynuować lub zakończyć. Przerwa w budowie trwająca dłużej niż 3 lata również powoduje utratę ważności decyzji i trzeba o nią wnioskować ponownie.

Reklamy

Jedna myśl w temacie “Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s